Blogs

Portreta fotogrâfija dabiskâ apgaismojumâ (28.01.2009)

 

Vajadzîgais aprîkojums 

Labas portreta fotogrâfijas iegûðanai ir nepiecieðama spoguïkamera, piemçrots objektîvs, zibspuldze vai atstarotâjs. Ðoreiz izmantosim kameru Nikon D80, objektîvu Nikkor 50 mm 1:1.4D, Nikkor 70-200 mm 1-2,8 un Nikkor 10,5 mm, kâ arî zibspuldzi Nikon SB-600.

Izvçloties objektîvu, ir jâòem vçrâ:

  • Portretu uzòemðanai parasti izmanto 50 mm objektîvu. Ir jârçíinâs ar to, ka digitâlâs kame ras gadîjumâ ðim objektîvam sensora izmçru dçï fokusa attâlums bûs 75 mm, tâpçc modelim îpaði tuvu pieiet nevarçs. Tas ir jâievçro, uzòemot ïoti ðaurâ telpâ. Bet tajâ paðâ laikâ Nikkor 50 mm 1:1,4D objektîvam ir lieliska gaismas spçja, labs asums un krâsu pârnesums.
  • Par labu teleobjektîvam runâ daudzi pozitîvi argumenti. Garâ fokusa attâluma dçï teleobjektîviem ar lielâku atvçrumu ir mazâks asuma dziïums, un tâpçc izveidojas patîkami miglains fons, uz kura portretçjamais objekts labâk izceïas.
  • Izmantojot platleòía objektîvu, izdodas izcelt ne tikai portretçjamo objektu, bet arî apkârtçjo vidi. Taèu noteikti ir jâievçro, ka modelis nedrîkst atrasties pârâk tuvu kamerai! Izmantojot platleòía kameru, nenovçrðami rodas izkropïojumi. Ja tas netiek darîts apzinâti, tad ir jârçíinâs, ka, bildçjot seju tuvumâ ar platleòía kameru, atkarîbâ no kameras novietojuma leòía varam iegût, piemçram, lielu degumu vai mazas ausis...

Portree

 

 

 

 

Gaismas izmantošana 

Izmantotâ gaisma veido portreta uzòçmuma emocionâlo noskaòu. Dabiskâs gaismas izmantoðanai ir neskaitâmas iespçjas, tâs ir atkarîgas no gaismas intensitâtes, apgaismojuma temperatûras, gaismas staru kriðanas un atstarojuma leòía, mâkoòiem un uzòemðanas vietas îpatnîbâm. Nevar teikt, ka kâds apgaismojums portreta radîðanai ir pilnîgi nepiemçrots. Tomçr îstas galvassâpes sagâdâ bildçðana pusdienlaikâ, kad debesîs nav neviena gaismu izkliedçjoða mâkonîða, modelis spilgtajâ saules gaismâ tiecas samiegt acis un çnas uz fotogrâfijas ir nepietiekami apgaismotas vai pavisam melnas, toties daþs gaiðâks laukums izskatâs izdedzis.

Tas ir viens no iemesliem, kâpçc fotogrâfiem patîk bildçt, kad saule ir aiz mâkoòiem. Daži padomi fotografçðanai kontrastainâ dabiskâ apgaismojumâ:

  • Lai apgaismotu çnainâs daïas, izmantojiet baltu atstarotâju. Izmantojot atstarotâju, çnojumi tiks apgaismoti ar dabisku gaismas temperatûras apgaismojumu. Ja izmantosiet sudrabotu atstarotâju, iegûsiet nedaudz aukstâku un kontrastainâku gaismu. Zeltains atstarotâjs dod siltâku gaismu. Izmantojot atstarotâju, ir jâievçro, ka tam ir jâbût tikpat lielam, cik liels ir kadrâ esoðais objekts.
  • Papildu apgaismojumam izmantojiet zibspuldzi. Es neiesaku neizmantot zibspuldzi ar pilnu jaudu. Ja vçl nav pieredzes, tad izmçìinâjumu ceïâ zibspuldzes stiprums ir jânoregulç ½-2 f-soïus (f-stop) vâjâks, lai tas iekïautos kopçjâ ekspozîcijâ. Zibspuldzes gaisma mîkstina çnas, portretçjamâ acîm pieðíir spoþumu un padara mazliet intensîvâkas priekðplâna krâsas.

Portree

 Portree

 

Kompozîcija un emocijas

Fotografçðanai brîvâ dabâ ir lielâkas priekðrocîbas, salîdzinot ar darbu studijâ, jo ir iespçjams izvçlçties daþâdu noskaòu vidi, kas saistâs, vai - tieði pretçji - ir kontrastâ ar modeli. Un otrs pozitîvs faktors, fotografçjot portretu ârpus studijas, ir plaðums, modeli var brîvi bildçt kustîbâ vai darbîbâ.  Iespçja ar uzòemðanas laukumu pieðíirt portretam papildu stâstu ir katram fotogrâfam nepiecieðama prasme. Portreta emocionâlais lâdiòð ir atkarîgs no modeïa pozas, izteiksmes, vispârçjâs apgaismojuma shçmas, krâsâm (vai to trûkuma), kompozîcijas, kas attçlam pieðíir dinamiskumu vai - tieši otrâdi - statiskumu utt.

 Ja pirms bildçðanas fotogrâfs ir pârdomâjis visas tehniskâs nianses, kas attçlam nodroðinâs vajadzîgo tehnisko kvalitâti, tad ne mazâk svarîgs ir darbs ar modeli.  Viena no iespējām ir portretu bildēt momentuzņēmuma (snapshot) režīmā, kad fotogrāfs, vērojot apkārt notiekošo, uzķer īsto mirkli, kas parasti ir nejaušs un ko fotografētājs nevar ietekmēt. Ja vēlamies pozētu uzņēmumu, tad modelim ir noteikti jāpaskaidro, ko fotogrāfs no viņa vēlas, jāpalīdz atrast īsto ķermeņa stāvokli, izteiksmi vai noskaņojumu. Laba portreta fotogrāfija parasti rodas fotogrāfa un modeļa veiksmīgas sadarbības rezultātā. Fotogrāfija emocionāli ir jāuzlādē jau bildēšanas laikā, vēlāk, apstrādājot to datorā, attēlu var tikai nedaudz izmainīt vai izcelt detaļas.

Teksta un fotogrāfiju autors: Aivar Pihelgas


 
 
 

<< Atpakaļ